Hackerzy z Korei Północnej atakowali rosyjskie obiekty

19 lutego, 2019

W ciągu dwóch ostatnich tygodni analitycy firmy Check Point monitorowali podejrzaną aktywność wymierzoną w rosyjskie firmy, która stanowi dotąd niespotykaną relację pomiędzy atakującym a ofiarą. Po raz pierwszy w historii zaobserwowano coś, co wyglądało na skoordynowany atak Korei Północnej na cele znajdujące się na terytorium Rosji. Pomimo tego, że powiązanie ataków z konkretną grupą hackerską jest problematyczne, analiza ujawnia istotne powiązania z taktyką, technikami i narzędziami używanymi przez północnokoreańską grupę Lazarus.

Jak informują specjaliści odkrycia dokonano podczas śledzenia wielu złośliwych dokumentów pakietu Office, które zostały zaprojektowane i wykonane specjalnie pod kątem rosyjskich ofiar. Po ich bliższych oględzinach udało się powiązać je z wczesnym etapem scenariusza ataku, który finalnie prowadził do zaktualizowanego wariantu wszechstronnego backdoora grupy Lazarus nazwanego przez US-CERT KEYMARBLE.

Czasami nazywany Hidden Cobra, Lazarus jest jedną z najaktywniejszych grup APT. Niesławna grupę, będącą organizacją sponsorowaną przez północnokoreański rząd, uważa się za odpowiedzialną za kilka z największych włamań internetowych ostatniej dekady. Mowa tu między innymi o zhakowaniu Sony Pictures Entertainment, oszustwo bankowe w Bangladeszu oraz wiele innych poważnych operacji, takich jak kradzież kryptowalut o wartości wielu milionów dolarów z przynajmniej pięciu różnych giełd kryptowalutowych na całym świecie.

Pomimo tego, że czas trwania kampanii pokrywa się z doniesieniami z zeszłotygodniowego raportu ESTsecurity na temat kampanii “Operation Extreme Job”, której ofiarami były południowokoreańskie firmy związane z bezpieczeństwem, zaobserwowano inne taktyki, techniki i procedury zastosowane w tych dwóch operacjach.

W społeczności cyberbezpieczeństwa od dłuższego czasu panuje przekonanie, że Lazarus jest podzielony na co najmniej dwa oddziały: pierwszy nazywa się Andariel i skupia głównie na atakach na południowokoreański rząd i organizacje, a drugi to Bluenoroff, którego głównym celem jest monetyzacja i kampanie szpiegowskie.

Różnice pomiędzy dwoma kampaniami przeprowadzanymi w tym samym czasie zdaje się potwierdzać teorię o wielu oddziałach.

Incydent ten stanowi jednakże nietypowy wybór ofiary północnokoreańskich hakerów. Zwykle ich ataki odzwierciedlają geopolityczne napięcia pomiędzy Koreą Północną a krajami takimi jak USA, Japonia czy Korea Południowa. W tym przypadku jednak, celem były rosyjskie organizacje.

Przebieg ataku

Podczas analiz eksperci Check Pointa spotkali się z dwoma różnymi scenariuszami infekcji. Główny scenariusz składa się z trzech kroków:

  1. Pobranie pliku ZIP zawierającego dwa dokumenty: niezainfekowanego dokumentu PDF oraz złośliwego dokumentu Word zawierającego makra.
  2. Złośliwe makro pobiera skrypt VBS z konta Dropbox, po czym następuje uruchomienie pobranego skryptu.
  3. Skrypt VBS pobiera plik CAB z serwera Dropbox, rozpakowuje plik EXE z backdoorem korzystając z windowsowego narzędzia expand.exe, a następnie uruchamia go.

Początkowo, scenariusz składał się ze wszystkich powyższych kroków, ale w którymś momencie atakujący zdecydowali się pomijać drugi krok i makra w dokumencie Word zostały zmodyfikowane, aby bezpośrednio pobierać i uruchamiać backdoora Lazarus z etapu trzeciego.

Przebieg ataku

W ataku występuje kilka popularnych czynników, a więc:

  • Złośliwy dokument PDF zawierający hiperłącze.
  • Zainfekowane pliki Word.
  • Hostowane skrypty VBS na serwerach Google (chmura Dropbox).
  • Samorozpakowujące się archiwum CAB i pliki wykonywalne backdoora.
  • Pełną analizę ataku można przeczytać na blogu grupy badawczej Check Point.

IoC dla badaczy i zespołów bezpieczeństwa:

2b4fb64c13c55aa549815ec6b2d066a75ccd248e (New KEYMARBLE sample)

d1410d073a6df8979712dd1b6122983f66d5bef8 (Old KEYMARBLE sample)

088c6157d2bb4238f92ef6818b9b1ffe44109347 (Maldoc)

4cd5a4782dbed5b8e337ee402f1ef748b5035709 (Maldoc)

e89458183cb855118539373177c6737f80e6ba3f (Maldoc)

a5b2c704c5cff550e6c47454b75393add46f156f (ZIP file containing decoy PDF)

194\.45\.8\.41:443 (KEYMARBLE C2)

hxxp://37\.238\.135\.70/img/anan.jpg (Dropzone server)

Klucz publiczny:

—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIIDYjCCAkqgAwIBAgIIAZAXmK+UHF4wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwZjELMAkGA1UE
BhMCVVMxGTAXBgNVBAoMEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExPDA6BgNVBAMMM0dsb2Jh
bFNpZ24gT3JnYW5pemF0aW9uIFZhbGlkYXRpb24gQ0EgLSBTSEEyNTYgLSBHMjAi
GA8yMDE4MDkwMjE0NDgwOVoYDzIwMjAwMTE2MTQ0ODA5WjBmMQswCQYDVQQGEwJV
UzEZMBcGA1UECgwQR2xvYmFsU2lnbiBudi1zYTE8MDoGA1UEAwwzR2xvYmFsU2ln
biBPcmdhbml6YXRpb24gVmFsaWRhdGlvbiBDQSAtIFNIQTI1NiAtIEcyMIIBIjAN
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvwzKLRSyHoRCW804H0ryTXUQ8bY1
n9/KfQOY06zeA2buKvHYsH1uB1QLEJghTYDLEiDnzE/eRX3Jcncy6sqQu2lSEAMv
qPOVxfGLYlYb72dvpBBBla0Km+OlwLDScHZQMFuo6AgsfO2nonqNOCkcrMft8nyV
sJWCfUlcOM13Je+9gHVTlDw9ymNbnxW10x0TLxnRPNt2Osy4fcnlwtfaQG/YIdxz
G0ItU5z+Gvx9q3o2P5jehHwFZ85qFDiHqfGMtWjLaH9xICv1oGP1Vi+jJtK3b7Fa
F9c4mQj+k1hv/sMTSQgWC6dNZwBSMWcjTpjtUUUduQTZC+zYKLNLve02eQIDAQAB
oxAwDjAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBRe7BnZbn005fj
P5in0Pv6FMWy9x7kzjI2e6JcxXr+LuEisfxACkw2g2yFrQAzZguTSGYiSIDtwURE
A+ALRoZFa9gVwtqKQFOQOBcDYINZIqI8Ma7eprcF/O+tAOzHIRoifyYYpv0Is89x
6xI8og9hRzVTyov5eYK0tqjdMZwRWSQz2hmghhqXx43YlRw0f69iKjJ7MpHtv/Ru
uMPlbwo/VRXY8kywL/GkFG3nPxWKXm7T4nBFp5/sYCvfakPpZDuzEN7igXhOWaqL
TwkCOWQf3m6oX56DDpzeHJmLYEukX7QNjVBF3mTW7LIuPT5rR3nJFYJA9Tf0umvd
B30JttH5
—–END CERTIFICATE—–

Czy ten artykuł był pomocny?

Oceniono: 0 razy

Picture of Adrian Ścibor

Adrian Ścibor

W ramach działań związanych z cyberbezpieczeństwem odpowiada w AVLab za przeprowadzanie testów rozwiązań ochronnych przed zagrożeniami. Opracowuje strategie oraz narzędzia, które pomagają w ochronie danych i systemów przed cyberatakami. Współuczestnik międzynarodowej grupy non-profit AMTSO, która zrzesza ekspertów IT.
Picture of Adrian Ścibor

Adrian Ścibor

W ramach działań związanych z cyberbezpieczeństwem odpowiada w AVLab za przeprowadzanie testów rozwiązań ochronnych przed zagrożeniami. Opracowuje strategie oraz narzędzia, które pomagają w ochronie danych i systemów przed cyberatakami. Współuczestnik międzynarodowej grupy non-profit AMTSO, która zrzesza ekspertów IT.

PODZIEL SIĘ:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą telefoniczną przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą mailową przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

[ninja_tables id=”27481″]